Menu Close

จดหมายข่าว

ข่าวสาร/กิจกรรม

วุฒิบัตรครูผู้ช่วย 2566

เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเอง และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
เอกสารแบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรม การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

อุดมการณ์ความเป็นครู

แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมพัฒนาตนเอง

หลักสูตรสู่ห้องเรียน

บุคลิกภาพที่ดี ของครูมืออาชีพ

บรรยาย ว.19

ID-Plan

ข่าวสารการศึกษา

l