Menu Close

ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ เขต 1​

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1.แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  1.1 ปีงบประมาณ 2566
  1.2 ปีงบประมาณ 2565
  1.3 ปีงบประมาณ 2564
2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
  2.2 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

  3.1 ปีงบประมาณ 2565
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

1.แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

  1.1 ปีงบประมาณ 2566
  1.2 ปีงบประมาณ 2565
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม

  2.1 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
  2.2 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

  2.3 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  3.1 ปีงบประมาณ 2565
  3.2 ปีงบประมาณ 2564
  3.3 ปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
  2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2564

0
โรงเรียนในสังกัด
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขนาดกลาง
0
โรงเรียนขนาดใหญ่
0
จำนวนนักเรียน

จดหมายข่าว/วารสารประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง