Menu Close
เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ สพป.สุรินทร์ เขต 1
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
21.การขับเคลื่อนจริยธรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
23.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
30.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต

32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
34.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
35.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

0
โรงเรียนในสังกัด
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขนาดกลาง
0
โรงเรียนขนาดใหญ่
0
จำนวนนักเรียน

ประกาศ สพป.สุรินทร์ เขต 1
การอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว