ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ( สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้อง Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ( สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ( สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ) ปีการศึกษา 2565 ประเมินพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด และเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 291 คน ได้รับเกียรติจาก นายเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล