การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning

การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"  การสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

โรงเรียนบ้านดู่อาราง  5 Minute check in check out

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนบ้านตาเปาว์  การจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA 

 

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  พัฒนาการอ่าน ผ่าน Active Learning

 

 

 


พิมพ์   อีเมล