พิธีเปิดป้าย “อาคารหัสดินทร์”ร.ร.บ้านอู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

วันที่  27  มกราคม  2563  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานเปิดป้าย “อาคารหัสดินทร์”  และทำบุญครบรอบ  80  ปี  โรงเรียนบ้านอู่โลก  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์  ซึ่งเป็นอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105/29  ปรับปรุง  2   ชั้น  6  ห้องเรียน  งบประมาณการก่อสร้าง  3,448,000  บาท  โดย  นายอมรเดช  ดีนาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่โลก  กล่าวรายงาน  ได้รับเกียรติจาก  นายอำเภอลำดวน  ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน   ร่วมพิธีเปิด  ทั้งนี้  ประธานในพิธี  กล่าวว่า  อาคาร  สถานที่  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นปัจจัยส่งเสริมการสอนของครู  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม  ให้เกิดความสวยงาม  เหมาะสม  ร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  สติปัญญา  การเปิดอาคารถือเป็นการเปิดประตูแห่งการเรียนรู้  เป็นสถานที่ให้นักเรียน  ชุมชนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แลกประสบการณ์   ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นของชุมชน  ดังนั้นการที่จะพัฒนาการศึกษา  ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  นอกจากผู้บริหาร  คณะครูแล้ว  ชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม


พิมพ์   อีเมล