รวมลิงก์การรายงานข้อมูล

 

ที่ เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย ลิงก์รายงาน รายงานภายในเวลา ดูผลการรายงาน หมายเหตุ
1 แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนทั่วไป ทุกโรงเรียน Link 12 มิถุนายน 2563 Link  
2 แบบการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกโรงเรียน Link 15 มิถุนายน 2563    
3 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขนาดเล็ก Link 15 มิถุนายน 2563 Link   
4 แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักเรียนทุกคน Link 18 มิถุนายน 2563    
5 การประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทุกโรงเรียน Link 18 มิถุนายน 2563    ใช้รหัสโรงเรียน 10 หลัก เป็นชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 


พิมพ์   อีเมล