ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


พิมพ์   อีเมล