ประกาศ อนุมัติการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 206.7/ว 9 ลว 20 พฤษภาคม 2564 สังกัด สพป.สร.1


พิมพ์   อีเมล