ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์


พิมพ์   อีเมล